Algemene Voorwaarden

 • De in de invoerkolommen opgenomen gegevens gelden tussen partijen als enig en uitsluitend bewijs, tenzij partijen gezamenlijk anders schriftelijk overeenkomen. Aan de gegevens kunnen geen andere rechten worden ontleend dan hetgeen verband houdt met het lidmaatschap van Shape BV.
 • Shape BV is ten alle tijden gerechtigd de openings/gebruikstijden, indeling en tarieven te wijzigen van het Shape-all-in center.
  • Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
  • Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
  • Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
  • De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 2.3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na tot standkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 2.3.
 • Maandabonnementen, het Flexcontract, van Shape BV wordt voor onbepaalde tijd afgesloten. 6 Maanden of 12 maanden abonnementen worden afgesloten voor 6 of 12 maanden en worden zonder opzegging na deze periode voor onbepaalde tijd verlengd, maar kunnen dan maandelijks worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn. Kortingen blijven behouden zolang de contracten niet worden stopgezet/opgezegd. De kosten verbonden aan jaar of maandcontracten worden per termijn, middels automatische incasso voldaan. Jaar en maandabonnementen starten op de 1e van de eerstvolgende maand na inschrijving. Bij inschrijving kan de termijn, van inschrijfdatum tot ingangsdatum abonnement apart worden betaald, indien men per direct van Shape all-in gebruik wenst te maken. Dit wordt tegelijk met eventuele inschrijfgelden, per kas of pin, voldaan. Jaar en maandcontracten worden betaald via automatische incasso. Men dient dus een Nederlandse bankrekening te hebben.
 • Opzegging kan uiterlijk op de 25e dag van de maand, voorafgaande de laatste te trainen maand door het invullen van het uitschrijfformulier op de contactpagina van de website. Bij niet (tijdige) opzegging worden maand en jaarabonnementen stilzwijgend per maand verlengt. Na opzegging van abonnementen wordt uw lidmaatschap verwijderd. Bij opnieuw inschrijven gelden weer dezelfde kosten en regels.
 • Indien het voor ons niet mogelijk is, het door u verschuldigde bedrag, te incasseren dan houden wij ons het recht om u stornokosten in rekening te brengen en/of u de toegang te ontzeggen tot het verschuldigde bedrag is voldaan. De stornokosten die wij hanteren communiceren wij u in de herinneringen en aanmaningen.
 • Abonnementen kunnen niet, zonder medische reden (met doktersverklaring) worden stopgezet, met uitzondering van de Flexcontracten. Flexcontracten kan men zelf, kosteloos stop & aanzetten via de Sportivity app. Het basisabonnement blijft altijd doorlopen en moet middels het uitschrijfformulier worden opgezegd.  Oudleden met oude maandcontracten kunnen via de oude regels stop laten zetten. Voor tijdelijke stopzettingen van deze oude maand abonnementen i.v.m. vakantie of buitensport, max. 2 maanden, wordt 20 euro administratiekosten in rekening gebracht.
 • Stopzetten in geval van zwangerschap of ongeval kan kostenloos voor alle abonnementen. Een doktersverklaring is hiervoor nodig en kunt u mailen of bij de receptie inleveren. info@shape-all-in.nl
 • Bij afsluiten van het abonnement, wordt de Shape all-in pas uw eigendom. Bij verlies, diefstal beschadiging of een niet meer te gebruiken pasje, dient u bij de receptie een nieuwe te kopen.
 • Shape BV heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Acties en kortingsregelingen zullen nimmer van toepassing zijn op lopende abonnementen. Hieraan kunnen de abonnementhouders geen rechten ontlenen.
 • Het gebruik van alle faciliteiten van Shape BV geschiedt geheel voor eigen risico. Shape BV wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenis, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te wijten is. Schade door u aangebracht aan onze spullen/inventaris zullen door u of uw verzekering moeten worden vergoed. Shape all-in heeft kluisjes waarvoor u uw eigen hangslotje dient mee te nemen. Wij adviseren u al uw spullen in uw afgesloten kluisje achter te laten tijdens uw training of saunabezoek. Voor vermissing of beschadiging van spullen zijn wij niet verantwoordelijk. Na de training dient u uw kluisje leeg achter te laten.
 • U dient met schone trainingskleding te trainen, met een handdoek ter bescherming van apparatuur tegen zweet en schone trainingsschoenen(waar niet buiten op gelopen is) De sauna wordt zonder kleding bezocht, ondergoed is verboden. Men dient zich voor het gebruik van de sauna schoon te douchen en een handoek mee de sauna te nemen om op te zitten/liggen. U hebt een eigen hangslotje nodig voor onze lockers
 • Shape all in werkt met een App. Alle gegevens in de app zullen door Technogym en Shape all in vertrouwenlijk worden behandeld, volgens de regels van de Privacy handhaving. Met de app kunnen lessen gereserveerd worden (max 1 per dag) en schema’s en metingen worden opgeslagen. Deze gegevens blijven eigendom van de gebruiker.
 • Shape BV behoudt zich het recht de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, vakanties of andere motiverende redenen, maar zal de leden hiervan vooraf op de hoogte brengen.
 • Shape BV is gerechtigd, indien daartoe de noodzaak bestaat, de onderhavige en reglementen te wijzigen en/of aan te vullen.
 • Shape BV is ten alle tijden gerechtigd om de abonnementhouders die zich niet aan de regels houden de toegang tot Shape BV te ontzeggen.
 • De gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en enkel en uitsluitend gebruikt voor de nieuwsbrief en administratie van Shape BV. Deze gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. zie voor meer informatie ons privacy statement
 • Bij ondertekening van ons inschrijfformulier gaat u akkoord met:
  • de voorwaarden en regels zoals hier beschreven
  • Ik ben bekend met de opzegregels voor het door mij afgesloten abonnement
  • De overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermeldde activiteiten en de bijhorende duur en prijs, tenzij uitdrukkelijk bepaald is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
  • Ik verplicht mij het vragenformulier van Shape bv naar waarheid in te vullen en eventuele wijzigingen tijdens het lidmaatschap tijdig door te geven.